Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-, reparatie- en betalingsvoorwaarden voor Schaap en Citroen B.V., zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schaap en Citroen B.V.

(Schaap en Citroen) en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van kracht.

2.2 Schaap en Citroen kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Artikel 3 Prijs

3.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstofprijzen, reparatietarieven, accijnzen, etc., en gelden of winkel of werkplaats.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden- is Schaap en Citroen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Schaap en Citroen zal opdrachtgever hierover in kennis stellen.

Artikel 4 Betaling

4.1 Het aan Schaap en Citroen verschuldigde bedrag dient terstond bij levering of na het verrichten van de diensten aan Schaap en Citroen te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

4.2 AIle betalingen dienen te geschieden in de winkel of op een door Schaap en Citroen aan te wijzen bankrekening op basis van een factuur.

4.3 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Schaap en Citroen zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag een rente van 4% boven het promesse-disconto van de Nederlandse Bank in rekening te brengen en tevens in rekening te brengen alle in het kader van de inning van zijn vordering ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 5 Levering

5.1 Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de goederen in de winkel of werkplaats of op de overeengekomen locatie.

De kosten en het risico van verzending naar de opdrachtgever/koper die woonachtig is of zetelt in het buitenland van goederen die in een Schaap en Citroen winkel zijn gekocht zijn voor rekening en risico van Schaap en Citroen.

5.2 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor

bezitsoverdracht aan opdrachtgever beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en gereed is, en opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.

5.3 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen tussentijds worden aangepast.

Overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Schaap en Citroen van rechtswege in verzuim is.

Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.

Enkele overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 Zekerheidsstelling en annulering

6.1 Schaap en Citroen is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een aanbetaling/vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de aankoopprijs te verlangen of zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen.

6.2 Indien opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Schaap en Citroen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Worden producten speciaal voor opdrachtgever bij een derde partij aangekocht, maar uiteindelijk - om welke reden dan ook - toch niet door de opdrachtgever afgenomen, behoudt Schaap en Citroen zich het recht voor om bij opdrachtgever een redelijke vergoeding ad 25% van de totale koopsom terzake (administratie)kosten in rekening te brengen.

Deze vergoeding kan door Schaap en Citroen worden verrekend met een eventueel gebezigde aanbetaling of zekerheidsstelling door de opdrachtgever in het kader van de bestelling van het betreffende product.

6.4 Indien opdrachtgever een opdracht voor speciaal voor opdrachtgever ontworpen en/of aangepaste sieraden voorafgaand aan de geplande Inleverdatum annuleert (eenzijdig beëindigt), is opdrachtgever de volgende percentages van de opdrachtsom aan Schaap en Citroen verschuldigd, onverminderd het recht van Schaap en Citroen op volledige schadevergoeding indien de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd:

1-2 dagen na bestelling:10% 3-7 dagen na bestelling:25% 8-14 dagen na bestelling:40% 14-30 dagen na bestelling:60% 6.5 Opdrachtgever dient in alle gevallen schriftelijk te annuleren.

Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Schaap en Citroen.

Artikel 7 Niet afgehaalde gerepareerde of bij derden bestelde stukken

7.1 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen — waarvan de laatste bij aangetekend schrijven — van Schaap en Citroen aan opdrachtgever dat het in zijn opdracht gerepareerde product gereed is en geleverd kan worden, opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product alsnog in de winkel op te halen, is Schaap en Citroen bevoegd het product te verkopen en al hetgeen aan Schaap en Citroen verschuldigd is, op de opbrengst te verhalen.

7.2 Opdrachtgever kan gedurende drie maanden na verkoop van het gerepareerde product de opbrengst van de verkoop, verminderd met de volledige reparatiekosten en alle onkosten van bewaring, veiling en administratie, in de winkel ophalen.

Na verloop van deze periode is opdrachtgever terzake onkostenvergoeding 5% rente alsmede 1% van de door Schaap en Citroen vastgestelde winkelverkoopprijs van het gerepareerde product aan Schaap en Citroen verschuldigd per aangebroken maand.

7.3 Indien na drie achtereenvolgende mededelingen — waarvan de laatste schriftelijk ¬van Schaap en Citroen aan opdrachtgever dat het in zijn opdracht bij derden aangekochte product beschikbaar is en geleverd kan worden, opdrachtgever gedurende een periode van vier weken heeft nagelaten het bestelde product op te halen, is Schaap en Citroen bevoegd het product in de winkel te verkopen of, indien mogelijk, aan de derde bij wie het product is aangekocht te retourneren.

Artikel 8 Risico- en eigendomsovergang

8.1 Het risico van verlies, direct of indirecte beschadiging of waardevermindering voor geleverde goederen gaat over op opdrachtgever indien en zodra de goederen aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5 lid 1.

8.2 Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 5 lid 1 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op opdrachtgever over wanneer opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Schaap en Citroen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en al hij hetgeen hij in dat kader aan Schaap en Citroen verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Schaap en Citroen heeft voldaan.

Artikel 9 Reclamering en garantie

9.1 Opdrachtgever dient het geleverde grondig te inspecteren op gebreken op het moment dat de goederen aan hem ter beschikking worden gesteld.

9.2 Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak gemotiveerd bij Schaap en Citroen te geschieden.

9.3 Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de in lid 6 bedoelde garantietermijn, te geschieden.

9.4 Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen zijn klachten aan Schaap en Citroen kenbaar heeft gemaakt, dan vervalt elke aanspraak tegen Schaap en Citroen terzake van de betreffende gebreken en komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.5 Opdrachtgever dient Schaap en Citroen in de gelegenheid te stellen een ingediende klacht te onderzoeken.

9.6 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Schaap en Citroen in zowel voor de deugdelijkheid van het door Schaap en Citroen geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 6 maanden na de levering volgens artikel 5 lid 1, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen op basis van de geldende garantievoorwaarden van de leverancier/fabrikant, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

9.7 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

De niet-inachtneming door koper van bedieningsvoorschriften dan wel onjuist, en/of onoordeelkundig gebruik en/of ander dan het voorziene normale gebruik; Normale slijtage; Niet of niet juist en/of niet tijdig uitgevoerd onderhoud; Montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen opdrachtgever; De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; In overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; materialen of zaken, die door opdrachtgever aan Schaap en Citroen ter bewerking zijn verstrekt; Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijk instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken; Door Schaap en Citroen van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Schaap en Citroen heeft verstrekt. 9.8 Garantie op geleverde goederen strekt zich nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de producent c.q. leverancier van de goederen wordt gegeven (fabrieksgarantie).

9.9 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Schaap en Citroen gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Schaap en Citroen met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Schaap en Citroen is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

Schaap en Citroen is derhalve ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.

10.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van Schaap en Citroen en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Schaap en Citroen, zoals voor indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen warden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

10.3 Mocht Schaap en Citroen ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Schaap en Citroen ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

Wordt om welke reden dan ook geen uitbetaling gedaan onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van Schaap en Citroen ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11 Verstrekte gegevens en intellectuele eigendom

11.1 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

11.2 Schaap en Citroen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en modellen die door Schaap en Citroen zijn vervaardigd of verstrekt, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren door opdrachtgever zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Schaap en Citroen.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien Schaap en Citroen els gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijze niet of tijdelijk niet kan nakomen, is Schaap en Citroen niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever daardoor lijdt.

12.2 Onder overmacht wordt mede begrepen: elke buiten de invloedssfeer van Schaap en Citroen liggende omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Schaap en Citroen of diens leveranciers, natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; ongevallen en stakingen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Schaap en Citroen en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Bij geschillen naar aanleiding van aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Schaap en Citroen, of die daaruit voortvloeien, is, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, bij uitsluiting bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Schaap en Citroen gevestigd is.

Rolex sectie binnen schaapcitroen.nl

Disclaimer

Schaap en Citroen is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de site. Door het gebruik van de site accepteer je de disclaimer.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Schaap en Citroen. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schaap en Citroen. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op SchaapCitroen.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Schaap en Citroen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Schaap en Citroen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Cookies op Schaapcitroen.nl

Schaap en Citroen gebruikt cookies zodat u de optimale online ervaring heeft en onze website werkt. Er wordt gebruik gemaakt van standaard en persoonlijke cookies. De standaard cookies zorgen voor een correcte werking, analyses om de site te verbeteren en door persoonlijke cookies ziet u advertenties die voor u relevant kunnen zijn. Als u op 'accepteer' klikt geeft u Schaap en Citroen toestemming alle cookies te gebruiken.

Lees hier meer over onze cookie policy