Terms & Conditions België

Terms & Conditions België

Voorwaarden België

Terms & Conditions

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden:

Algemene (online) verkoop-, leverings-, reparatie- en betalingsvoorwaarden voor Schaap en Citroen BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37 en met ondernemingsnummer 0772.359.530.

Consument: Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consumptie) die via de aankoop van een dienst of product een Overeenkomst aangaat met Schaap en Citroen BV

Opdrachtgever: De Consument danwel iedere andere opdrachtgever die een opdracht aan Schaap en Citroen BV verstrekt, een offerte aanvraagt of een (online) bestelling plaatst.

Product: Alle goederen die Schaap en Citroen BV produceert en/of verkoopt.

Online Aankopen: Bestellingen en aankopen gedaan via de Online Platform/Webshop van Schaap en Citroen BV.

Online Platform/Webshop: Het online platform/de webshop op de website schaapcitroen.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, (online) bestelling en overeenkomst tussen Schaap en Citroen BV en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Door middel van het accepteren van een aanbieding, offerte of het doen van een bestelling via de het online platform/de webshop aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de Consument. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

2.4. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Opdrachtgever of van een derde uitgaan, ook indien Schaap en Citroen BV deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

2.5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van aard en binden Schaap en Citroen BV niet. De op de website dan wel in de fysieke winkel verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld ter loutere informatie.

3.2 Schaap en Citroen BV kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of typefout bevatten.

3.3 De Opdrachtgever aanvaardt een aanbieding door een bestelling te plaatsen in de winkel of via het Online Platform/de Webshop www.schaapcitroen.nl. De bestelling komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling en betaling” aanklikt.

3.4 Een aanbieding is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als een Product niet op voorraad is, ondanks dat het op het online platform/de webshop www.schaapcitroen.nl staat, kan Schaap en Citroen BV een bevestigde bestelling kosteloos annuleren. In dat geval wordt de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte gebracht en worden eventuele betalingen met betrekking tot de bestelling terugbetaald.

3.5 Schaap en Citroen BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Schaap en Citroen BV dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Schaap en Citroen BV behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten in (onder meer doch niet uitsluitend) de volgende situaties:

*Het Product is niet beschikbaar of het Product is niet op voorraad; *De bestelling wordt door de beveiligingssystemen van Schaap en Citroen BV gemarkeerd als een ongebruikelijke bestelling of een fraudegevoelige bestelling; *De factuurgegevens/betalingsgegevens/bestelgegevens van de Opdrachtgever zijn niet correct of niet verifieerbaar; *Schaap en Citroen BV heeft reden om aan te nemen dat de Opdrachtgever een doorverkoper is; *Er is een fout geslopen in de prijs die wordt weergegeven op de website van Schaap en Citroen BV; *Schaap en Citroen BV kan niet leveren op het door de Opdrachtgever opgegeven verzendadres.

In dat geval wordt de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte gebracht en worden eventuele betalingen met betrekking tot de bestelling gerestitueerd.

3.6. De overeenkomst komt derhalve pas definitief tot stand wanneer na een termijn van vijf (5) dagen, vanaf de verzending van de bevestiging van bestelling door Schaap en Citroen BV, Schaap en Citroen BV de bestelling niet geannuleerd hebben overeenkomstig artikel 3.5. van onderhavige voorwaarden.

Artikel 4 Prijs

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (exclusief B.T.W.). Alle prijzen zijn exclusief eventuele andere kosten (zoals bijvoorbeeld transport, verpakking, verzendingskosten), tenzij expliciet anders wordt voorzien. Elke verhoging van het btw-tarief of eventuele andere belastingen tussen de bestelling en levering zijn ten laste van de Opdrachtgever.

4.2 Schaap en Citroen BV behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. Schaap en Citroen BV kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van btw, belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

Artikel 5 Betaling

5.1 Het aan Schaap en Citroen BV verschuldigde bedrag dient elektronisch via credit of debet kaart, dan wel per overschrijving op een door Schaap en Citroen BV aan te wijzen bankrekening op basis van een offerte of factuur, dan wel ter plaatse bij levering, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het verrichten van de diensten aan Schaap en Citroen BV te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

5.2 Indien de Opdrachtgever niet of slechts gedeeltelijk binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Schaap en Citroen BV zonder enige ingebrekestelling en dus van rechtswege het recht hem vanaf de vervaldag een rente van 10% per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur. De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 500,00 EUR zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

5.3 Alle protesten en klachten m.b.t. facturen dienen gericht te worden aan de zetel van Schaap en Citroen BV d.m.v. aangetekende zending en dit binnen zeven (7) kalenderdagen na verzending van de factuur.

5.4 In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle openstaande, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

5.5 In de situatie dat betaling uitblijft, houdt Schaap en Citroen BV zich het recht voor om de bestelling te annuleren. In dat geval is Schaap en Citroen BV niet aansprakelijk voor eventuele kosten en/of schade bij Opdrachtgever.

Artikel 6 Levering

6.1 Ten aanzien van aankopen in de fysieke winkel van Schaap en Citroen BV geldt dat levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de goederen in de winkel of werkplaats of op de overeengekomen locatie. De kosten van verzending kunnen worden doorbelast aan de Opdrachtgever. Het risico van verzending naar de Opdrachtgever/koper die woonachtig is of zetelt in het buitenland van goederen die in de winkel van Schaap en Citroen BV zijn gekocht zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Schaap en Citroen BV is gehouden een professionele vervoerder/transporteur in te schakelen. Aansprakelijkheid van Schaap en Citroen BV voor eventuele schade, verlies of het verloren gaan van de goederen is uitgesloten. In ieder geval is de aansprakelijkheid voor schade maximaal gelijk aan de vergoeding die Schaap en Citroen BV verkrijgt van de ingeschakelde vervoerder/transporteur.

6.2 Ten aanzien van online aankopen geldt dat de verzend- en bezorgtarieven per bestelling worden vastgesteld. Alle kosten in verband met verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, evenals alle andere heffingen of belastingen die met betrekking tot het Product worden geheven, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Schaap en Citroen BV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het doen van aangifte en/of betaling rondom/van in– en uitvoerrechten, accijnzen en/of belastingen. Schaap en Citroen BV levert het Product af op het verzendadres dat is opgegeven in de bestelling van de Opdrachtgever.

6.3 Schaap en Citroen BV is bevoegd derden in te schakelen bij de nakoming van haar verzend- en leveringsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

6.4 In plaats van een online bestelling te laten verzenden en bezorgen, kan de Opdrachtgever ervoor kiezen de bestelling af te halen bij de fysieke Schaap en Citroen BV winkel in Antwerpen. Indien de Opdrachtgever hiertoe besluit, dient hij dit bij het plaatsen van de bestelling op het Online Platform/in de Webshop www.schaapcitroen.nl aan te geven.

6.5 Het Product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het Product aan Opdrachtgever overgedragen is.

6.6 Indien de Opdrachtgever de aflevering van het bestelde Product weigert of de bestelling niet in ontvangst neemt, zal Schaap en Citroen BV de daadwerkelijke kosten van terugzending van het Product naar Schaap en Citroen BV bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

6.7 De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief en kunnen tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Schaap en Citroen BV van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Enkele overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7 Herroepingsrecht voor Consumenten ten aanzien van Online Aankopen

7.1 De Consument heeft bij Online Aankopen het recht de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. De Consument kan ofwel de overeenkomst ontbinden en het aankoopbedrag terugkrijgen ofwel het bestelde Product omruilen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Consument (of een door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is) het bestelde Product fysiek in bezit krijgt. In het geval dat meerdere Producten van dezelfde bestelling afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Consument (of een door de Consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) het laatste bestelde artikel fysiek in bezit krijgt.

7.2 Producten die vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering en/of verzegelde Producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken, kunnen niet worden geretourneerd of geruild, overeenkomstig art. VI 53, 5° WER.

7.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Schaap en Citroen BV op de hoogte stellen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen door gebruik te maken van het formulier voor herroeping dat er beschikking wordt gesteld op de website van Schaap en Citroen BV of door een e-mail met een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring te sturen naar Schaap en Citroen BV binnen de herroepingstermijn. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de Consument een retourformulier aanvraagt ​​of de ondubbelzinnige verklaring naar Schaap en Citroen BV stuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.4 Tijdens de bedenktijd zal de Consument het Product en de verpakking zorgvuldig behandelen, respecteren en in tact laten, op dezelfde manier als de Consument dat in een winkel zou mogen doen. De Consument zal het Product slechts uitpakken en beoordelen voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het is niet toegestaan het Product te dragen of anderszins te gebruiken of in te zetten. In alle gevallen dient de Consument te voorkomen dat er gebruiks- of draagsporen op het Product ontstaan. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

7.5 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal de Consument het Product op eigen risico en op eigen kosten retourneren aan Schaap en Citroen BV, door de instructies op het retourformulier te volgen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument zijn besluit tot herroeping heeft medegedeeld aan Schaap en Citroen BV.

7.6. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren en in de volledige en originele staat en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

7.7 Indien de Consument tijdig gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Schaap en Citroen BV de desbetreffende betalingen die hij van de Consument heeft ontvangen, exclusief de bezorgkosten en exclusief de retourkosten, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen terugbetalen na de dag, waarop Schaap en Citroen BV op de hoogte is gesteld van het besluit van de Consument om de Overeenkomst te herroepen én nadat het Product in goede staat en onbeschadigd door Schaap en Citroen BV is ontvangen.

7.8 Indien de Consument het Product wil ruilen, worden er geen retour- en/of extra bezorgkosten in rekening gebracht. Schaap en Citroen BV mag wachten met terugbetaling totdat Schaap en Citroen BV het Product heeft terugontvangen, of totdat de Consument voldoende bewijs heeft geleverd van tijdige terugzending van het Product, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Schaap en Citroen BV zal een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel en op dezelfde bankrekening dat de Consument heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 Zekerheidsstelling en annulering

8.1 Schaap en Citroen BV is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever een voorschot van ten hoogste 50% van de aankoopprijs te vragen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen.

8.2 Een voorschot in welke vorm dan ook zal nooit worden terugbetaald. Bij niet afname van het Product, zal het voorschot gedurende 30 dagen aangehouden worden voor het voorschot.

8.3 Indien Opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Schaap en Citroen BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

8.4 Indien Opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is Schaap en Citroen BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

8.5 Worden Producten speciaal voor Opdrachtgever bij een derde partij aangekocht, maar uiteindelijk - om welke reden dan ook - toch niet door de Opdrachtgever afgenomen, behoudt Schaap en Citroen BV zich het recht voor om bij Opdrachtgever een redelijke vergoeding ad. 25% van de totale koopsom ter zake (administratie)kosten in rekening te brengen.

8.6 Indien Opdrachtgever een opdracht speciaal voor de Opdrachtgever ontworpen en/of aangepaste sieraden voorafgaand aan de geplande Ieveringsdatum annuleert (eenzijdig beëindigt), is Opdrachtgever de volgende percentages van de opdrachtsom aan Schaap en Citroen BV verschuldigd, onverminderd het recht van Schaap en Citroen BV op volledige schadevergoeding indien de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd:

*1-2 dagen na bestelling: 10% *3-7 dagen na bestelling: 25% *8-14 dagen na bestelling: 40% *14-30 dagen na bestelling: 60%

8.7 Opdrachtgever dient in alle gevallen schriftelijk te annuleren. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Schaap en Citroen BV

In geval van annulering is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van de bestelling, tenzij Schaap en Citroen BV een hogere schade bewijst.

Dezelfde rechten van annulering zijn van toepassing op de Opdrachtgever. In geval van annulering zal Schaap en Citroen BV een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de prijs van de offerte, tenzij de Opdrachtgever een hogere schade bewijst.

Artikel 9 Niet afgehaalde gerepareerde of bij derden bestelde stukken

9.1 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke (waaronder begrepen bij SMS of whatsapp-bericht) mededelingen — waarvan de laatste bij aangetekend schrijven — van Schaap en Citroen BV aan Opdrachtgever dat het in zijn opdracht gerepareerde Product gereed is en geleverd kan worden, Opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het Product alsnog in de winkel op te halen, is Schaap en Citroen BV bevoegd het Product te verkopen en al hetgeen aan Schaap en Citroen BV verschuldigd is, op de opbrengst te verhalen.

9.2 Opdrachtgever kan gedurende drie maanden na verkoop van het gerepareerde Product de opbrengst van de verkoop, verminderd met de volledige reparatiekosten en alle onkosten van bewaring, veiling en administratie, in de winkel ophalen. Na verloop van deze periode is Opdrachtgever terzake onkostenvergoeding 5% rente alsmede 1% van de door Schaap en Citroen BV vastgestelde winkelverkoopprijs van het gerepareerde Product aan Schaap en Citroen BV verschuldigd per aangebroken maand.

9.3 Indien na drie achtereenvolgende mededelingen - waarvan de laatste schriftelijk - van Schaap en Citroen BV aan Opdrachtgever dat het in zijn opdracht bij derden aangekochte Product beschikbaar is en geleverd kan worden, Opdrachtgever gedurende een periode van vier weken heeft nagelaten het bestelde Product op te halen, is Schaap en Citroen BV bevoegd het Product in de winkel te verkopen of, indien mogelijk, aan de derde bij wie het Product is aangekocht te retourneren.

Artikel 10 Risico- en eigendomsovergang

10.1 De eigendom van het Product gaat op Opdrachtgever over wanneer Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Schaap en Citroen BV gesloten overeenkomst(en) is nagekomen en al hij hetgeen hij in dat kader aan Schaap en Citroen BV verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Schaap en Citroen BV heeft voldaan.

10.2 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen mogen niet verpand of op een andere manier bezwaard worden.

Indien een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of een recht hierop wil vestigen, dan moet de Opdrachtgever dit Schaap en Citroen BV onverwijld laten weten.

10.3 Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s overgedragen op de Opdrachtgever op het moment van de levering van de goederen. Alle kosten zullen vanaf dat ogenblik ten laste zijn van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Uitdrukkelijke aanvaarding

Het plaatsen van een bestelling bij Schaap en Citroen BV via de webshop is enkel mogelijk indien de Opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de Opdrachtgever, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding “Akkoord met Algemene Voorwaarden” dienen aan te vinken.

Artikel 12 Klachten en garantie

12.1 Opdrachtgever dient het geleverde grondig te inspecteren op gebreken op het moment dat de goederen aan hem ter beschikking worden gesteld.

12.2 Klachten m.b.t. zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak bij Schaap en Citroen BV te geschieden.

12.3 Klachten m.b.t. niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de in lid 6 bedoelde garantietermijn, te geschieden.

Ten aanzien van klachten aangaande een bestelling via het Online Platform / de Webshop geldt het volgende: eventuele klachten dienen schriftelijk te worden gericht aan het volgende e-mailadres: belgie@schaapcitroen.com. De e-mail bevat een duidelijke omschrijving van de klacht, de naam van de Opdrachtgever, het in de orderbevestiging opgenomen ordernummer en het artikelnummer van het Product.

12.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen zijn klachten aan Schaap en Citroen BV kenbaar heeft gemaakt, of de klacht niet voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in lid 1 t/m 4 van dit artikel dan vervalt elke aanspraak tegen Schaap en Citroen BV ter zake van de betreffende gebreken en komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige klacht op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

12.5 Opdrachtgever dient Schaap en Citroen BV in de gelegenheid te stellen een ingediende klacht te onderzoeken.

12.6 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Schaap en Citroen BV in zowel voor de deugdelijkheid van het door Schaap en Citroen BV geleverde Product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 12 maanden na de levering volgens artikel 5 lid 1, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen op basis van de geldende garantievoorwaarden van de leverancier/fabrikant, 1 met uitsluiting van zichtbare gebreken.

12.7 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

*de niet-inachtneming door koper van bedieningsvoorschriften dan wel onjuist, en/of onoordeelkundig gebruik en/of ander dan het voorziene *normale gebruik; *normale slijtage; *niet of niet juist en/of niet tijdig uitgevoerd onderhoud; montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen Opdrachtgever; *de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; *in overleg met Opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; *materialen of zaken, die door Opdrachtgever aan Schaap en Citroen BV ter bewerking zijn verstrekt; *materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijk instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken; *door Schaap en Citroen BV van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Schaap en Citroen BV heeft verstrekt.

12.8 Garantie op geleverde goederen strekt zich nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de producent c.q. leverancier van de goederen wordt gegeven (fabrieksgarantie).

12.9 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Schaap en Citroen BV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Schaap en Citroen BV met betrekking tot deze overeenkomsten niet tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.

12.10 In het geval van een tijdige, correcte en gerechtvaardigde klacht in overeenstemming met dit artikel 11, heeft de Opdrachtgever recht op vervanging of reparatie van het defecte of niet-conforme Product, of op een passende vermindering van de aankoopprijs van het Product.

12.11 De Opdrachtgever zendt het defecte of niet-conforme Product in zijn geheel terug aan Schaap en Citroen BV.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Schaap en Citroen BV is beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

13.2 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Schaap en Citroen BV of van haar aangestelden en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Schaap en Citroen BV, zoals voor indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden en gevolgschade, uitgesloten.

13.3 Mocht Schaap en Citroen BV ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Schaap en Citroen BV ten opzichte van Opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

13.4 Wordt om welke reden dan ook geen uitbetaling gedaan onder de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Schaap en Citroen BV ten opzichte van Opdrachtgever beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.5 Schaap en Citroen BV gaat bij het uitvoeren van haar werkzaamheden een inspanningsverbintenis aan. De Opdrachtgever vrijwaart Schaap en Citroen BV voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.

Artikel 14 Verstrekte gegevens en intellectuele eigendom

14.1 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

14.2 Schaap en Citroen BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en modellen die door Schaap en Citroen BV zijn vervaardigd of verstrekt, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren door Opdrachtgever zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Schaap en Citroen BV.

14.3 Alle intellectuele eigendomsrechten blijven het exclusieve eigendom van Schaap en Citroen BV of haar licentiegevers. De Opdrachtgever erkent dat hij geen recht, titel of belang heeft in, noch zal verwerven of trachten enige intellectuele eigendomsrechten te verwerven in eigen naam of in naam van derden, of namens zichzelf of anderen, of zal handelen op een manier die derden de indruk kunnen wekken dat de Opdrachtgever eigenaar is van een van deze intellectuele eigendomsrechten.

14.4 De Opdrachtgever zal geen Producten of (enig onderdeel van) het Online Platvorm/de Webshop kopiëren, noch (anderszins) intellectuele eigendomsrechten gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schaap en Citroen BV. De Opdrachtgever zal niets doen of toestaan dat de intellectuele eigendomsrechten kan schaden of aantasten, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun geldigheid, onderscheidend vermogen en/of reputatie.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Indien Schaap en Citroen BV als gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijze niet of tijdelijk niet kan nakomen, is Schaap en Citroen BV niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever daardoor Iijdt. De verplichtingen van Schaap en Citroen BV worden opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de overmachtssituatie langer dan 60 kalenderdagen aanhoudt, mag de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, doch Schaap en Citroen BV zal in dergelijk geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

15.2 Onder overmacht wordt mede begrepen: elke buiten de invloedsfeer van Schaap en Citroen BV en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden liggende omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, vorst, brand, logistieke problemen bij derden, epidemie of pandemie, schaarste aan vervoermiddelen of grondstoffen, onderbreking van het vervoer, beperkingen of maatregelen opgelegd door de overheid etc. andere ernstige storingen in het bedrijf van Schaap en Citroen BV of diens leveranciers, natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer. Als overmacht wordt, gezien de aard van de Producten, ook aangemerkt het oplopen van levertijden als gevolg van keuzes die bij de leveranciers en in de productie bij derden worden gemaakt of het niet langer meer produceren van specifieke modellen. Schaap en Citroen BV heeft geen zeggenschap of invloed op de keuzes die door leveranciers en producenten terzake worden gemaakt.

16. Privacy

16.1 Schaap en Citroen BV zal, in de mate van het mogelijke, de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.

16.2. De Opdrachtgever bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die hij overmaakt aan Schaap en Citroen BV werden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bijgevolg zal de Opdrachtgever Schaap en Citroen BV vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens door de Opdrachtgever werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door Schaap en Citroen BV

17. Beschikbaarheid van de webshop

Schaap en Citroen BV garandeert niet dat het Online Platform/de Webshop, of enige inhoud daarop, altijd beschikbaar zal zijn of dat de toegang altijd ononderbroken zal zijn. Schaap en Citroen BV behoudt zich het recht voor om de website van Schaap en Citroen BV op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk op te schorten, in te trekken, stop te zetten of te wijzigen. Schaap en Citroen BV is niet aansprakelijk voor welke reden dan ook waardoor de Online Platform/de Webshop op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

Artikel 18 Beëindiging

18.1 De overeenkomst tussen partijen wordt van rechtswege ontbonden ten laste van de Opdrachtgever in geval van liquidatie, ontbinding of overlijden van de Opdrachtgever.

18.2. In geval van weigering van ontvangst bij levering, blijft de Opdrachtgever het volledig openstaande saldo verschuldigd aan Schaap en Citroen BV.

Artikel 19 Slotbepalingen

19.1 Schaap en Citroen BV zal de gebruiker schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging van deze bepalingen zonder dat de afzonderlijke gewijzigde bepalingen of de nieuwe versie van de bepalingen in hun geheel moeten worden verzonden of anderszins gecommuniceerd; het volstaat om de gebruiker op de hoogte te stellen van een wijziging en een link naar de gewijzigde algemene voorwaarden te geven. Indien de gebruiker niet binnen 14 dagen na de kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, wordt de wijziging geacht te zijn aanvaard.

19.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden volledig van toepassing en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een door Schaap en Citroen BV vast te stellen nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

19.3 Schaap en Citroen BV mag haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde overdragen, cederen en/of verpanden. Dit heeft geen invloed op de rechten en plichten van de Opdrachtgever.

19.4 De Opdrachtgever mag zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst slechts met schriftelijke toestemming van Schaap en Citroen BV aan een derde overdragen, cederen en/of verpanden.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen Schaap en Citroen en de Opdrachtgever zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

20.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd.

Cookies op Schaapcitroen.nl

Schaap en Citroen gebruikt cookies zodat u de optimale online ervaring heeft en onze website werkt. Er wordt gebruik gemaakt van standaard en persoonlijke cookies. De standaard cookies zorgen voor een correcte werking, analyses om de site te verbeteren en door persoonlijke cookies ziet u advertenties die voor u relevant kunnen zijn. Als u op 'accepteer' klikt geeft u Schaap en Citroen toestemming alle cookies te gebruiken.

Lees hier meer over onze cookie policy